Share this page

IFC ხელს უწყობს გრძელვადიანი დაფინანსების მობილიზებას საქართველოს კერძო სექტორისთვის

თბილისი , საქართველო , 29 ივლისი, 2016მსოფლიობანკისჯგუფისწევრი, საერთაშორისოსაფინანსოკორპორაცია (IFC) 25 მლნ. აშშდოლარისინვესტიციასახორციელებს საქართველოსწამყვანისაინვესტიციოჯგუფის„ბიჯეოევროობლიგაციებში. ესუმნიშვნელოვანესიტრანზაქციასაქართველოში საერთაშორისოინვესტიციებისშემოდინებასდაკერძოსექტორისგანვითარებისსტიმულირებასშეუწყობს ხელს.  
ტრანზაქციის დაწყებისას IFC-, როგორცრიგით პირველმა ინვესტორმა (anchor), „ბიჯეოსმხარდასაჭერად70 მლნაშშდოლარამდეინვესტიციის განხორციელების მზადყოფნისშესახებ განაცხადა, რაცჯგუფისსაწყისიდაგეგმილიემისიისდაახლოებით 20 პროცენტს შეადგენდა. საბოლოოდ, ევროობლიგაციებზე მოთხოვნამდაგეგმილსორჯერგადააჭარბადაგამოშვების თანხა 300 მლნ. აშშდოლარიდან 350 მლნ. აშშდოლარამდეგაიზარდა, რითაცტრანზაქციაშიIFC-ისწვლილიაისახა. IFC-ისინვესტიციაახლა 25 მლნ. აშშდოლარს შეადგენს, რამაც კერძოინვესტორებსტრანზაქციაში მონაწილეობისმეტი შესაძლებლობა მისცა.
„ბიჯეოს“ შვიდწლიანი ევროობლიგაციები საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრებზე ქართული კერძო კომპანიის ფასიან ქაღალდებს შორის ყველაზე დიდი ვადიანობის მქონეა.  ესპირველიკორპორაციულიევროობლიგაციებიასაქართველოში, რომლებიცCEMBIინდექსშიშევა (CEMBIინდექსი საერთაშორისოსტანდარტია, რომელიცგავითარებადიქვეყნებისკომპანიებისმიერგამოშვებულ, აშშდოლარითდენომინირებულკორპორაციულობლიგაციებსაფასებს).
„ტრანზაქციაში IFC-ისსაწყის ეტაპზევე მონაწილეობა მნიშვნელოვნადდაგვეხმარაინვესტორთაინტერესისამაღლებაში,” განაცხადასაინვესტიციო ჯგუფის „ბიჯეოგენერალურმა დირექტორმა ირაკლი გილაურმა, მისივე თქმით: „დაახლოებით 90-მა ინსტიტუციონალურმა ინვესტორმა აშშ-დან, დიდი ბრიტანეთიდან, შვეიცარიიდან, გერმანიიდან, ავსტრიიდანდასხვაქვეყნებიდანშემოიტანაგანაცხადი, რაცსასიხარულოაბაზარზეამჟამადარსებულიპირობებისგათვალისწინებით. აღნიშნულმაემისიამსაშუალებამისცა„ბიჯეოსისეთიფასისდავადიანობისდაფინანსება მიეღო, რაცმანამდექვეყანაშიხელმისაწვდომი არ იყო.”
J.P. Morgan-ისცენტრალურიდააღმოსავლეთევროპის, ახლოაღმოსავლეთისდააფრიკისრეგიონის (CEEMEA) სასესხოკაპიტალისბაზრებისგანყოფილებისუფროსის, ტრანზაქციისორგანიზატორისშტეფანვეილერისთანახმად: საინვესტიციო ჯგუფის „ბიჯეომიერსაერთაშორისოევროობლიგაციებისშეთავაზებაკომპლექსურიტრანზაქციაიყო. IFC -ისმონაწილეობამდაწამყვანმაროლმამნიშვნელოვნადშეუწყოხელიტრანზაქციის წარმატებას დაჯგუფისთვისოპტიმალურიპირობებისმიღწევასვადის, მოცულობისდასაბოლოოფასისთვალსაზრისით.”
IFC-ისრეგიონულმამენეჯერმასამხრეთკავკასიაშიიანვანბილსენმაგანაცხადა: “მოხარულნივართამემისიისწარმატებითდაამ საქმეში IFC-ის მიერ შესრულებული როლით. ჩვენ საქართველოში მოქმედ კომპანიას საერთაშორისოგრძელვადიანიევროობლიგაციებისემისიაშიდავეხმარეთ და იმედი გვაქვს, ამით კიდევბევრკერძოემიტენტსგავუკვალავთგზასსაერთაშორისოკაპიტალისბაზრებისკენ.ეს კი მათიდაფინანსებისწყაროებისდივერსიფიცირებას და,ზოგადად, ქვეყნის ეკონომიკურზრდას შეუწყობს ხელს. კაპიტალისბაზრებიგრძელვადიანდაფინანსებაზე წვდომას უზრუნველყოფს,  რაცკომპანიებსგაფართოების და სამუშაოადგილებისშექმნისსაშუალებას მისცემს.”
საქართველო IFC-ისწევრი 1995 წელსგახდა. მასშემდეგ, IFC-ისგრძელვადიანმაინვესტიციებმასაქართველოში 1.2 მილიარდიაშშდოლარიშეადგინა 55 პროექტშისაფინანსო, აგრობიზნესის, წარმოებისდაინფრასტრუქტურისსექტორებში. ამთანხიდან 373 მილიონიაშშდოლარიპარტნიორებისგანიქნამოზიდული. გარდაამისა, IFC- 315 მილიონიაშშდოლარამდეღირებულებისსავაჭროტრანზაქციებსშეუწყოხელისავაჭროდაფინანსებისპროგრამისფარგლებში. IFCსაქართველოშიასევეახორციელებსსაკონსულტაციოპროექტებს, რომლებიცმიზნადისახავსკერძოსექტორისგანვითარებას.
IFC - ის შესახებ
IFC, მსოფლიობანკისჯგუფისწევრი, განვითარებაზეორიენტირებულიყველაზემსხვილისაერთაშორისოინსტიტუტია, რომელიცგანვითარებადქვეყნებშიკერძოსექტორსუწყობსხელს. ჩვენვმუშაობთ2,000-ზემეტბიზნესკომპანიასთანმსოფლიოშიდავიყენებთჩვენსსამოცწლიან გამოცდილებას, რათაშევქმნათგანვითარებისთვისსაჭიროშესაძლებლობაიქ, სადაცამისსაჭიროებაყველაზემწვავეა. 2015 ფინანსურწელს, ჩვენმაგრძელვადიანმაინვესტიციებმაგანვითარებადქვეყნებშითითქმის 18 მილიარდაშშდოლარსმიაღწია. ჩვენ ვიყენებთჩვენსკაპიტალს, ცოდნასადაგავლენას,რათა ხელიშუვუწყოთკერძოსექტორსშეასრულოსგადამწყვეტიროლიუკიდურესისიღარიბისდაძლევასადაცხოვრებისდონისგაუმჯობესებაში. დამატებითიინფორმაციისმიღებაშესაძლებელიავებ-გვერდზე: www.ifc.org.
შემოგვიერთდით :
„ბიჯეო”-ს შესახებ:
ბიჯეო“ქართული საინვესტიციო ჯგუფია, რომელმაც 2004წლიდანდღემდეჯამში8მილიარდლარზემეტიუცხოურისაინვესტიციოკაპიტალიმოიზიდა. მოზიდული კაპიტალის ინვესტირებას „ბიჯეო“ სამშენებლო, ჯანდაცვის, საინვესტიციო, სადაზღვევო, საბანკო, ჰიდრო და სხვა წარმატებულ ქართულ ბიზნესში ახორციელებს. „ბიჯეო“-ს საერთაშორისოსაინვესტიციოფონდებიფლობენ. ჯგუფის 94% აქციონერებიარიანმსოფლიოშიწარმატებულიფინანსურიინსტიტუტები: Shroders Investment Management, Harding Loevner, Westwood International Advisors, Artemis Investment Management დასხვა. ჰოლდინგის სამეთვალყურეო საბჭო შედგება მსოფლიოს წამყვან კომპანიებში მნიშვნელოვანი გამოცდილების მქონე, დამოუკიდებელი დირექტორებისგან.