Share this page

IFC-ն կազմակերպում է 140 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ ֆինանսավորում` Հայաստանում մաքուր էներգիայի մատակարարումը խթանելու նպատակով

Երևան , Հայաստան , փետրվարի 07, 2017 թ . - Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան (IFC), որըՀամաշխարհայինբանկիխմբիանդամէ, ներգրավելէ 140 միլիոնԱՄՆդոլարիչափովմիջազգայինֆինանսավորմանփաթեթ«ՈրոտանիՀԷԿ-երիհամալիրի»՝երկրիխոշորագույնէներգարտադրողհաստատություններիցմեկիհամար։
Սա Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի առաջին ամենախոշոր միջազգային պարտքային ֆինանսավորման փաթեթն է: Ֆինանսավորումը կտրամադրվի «Կոնտուր Գլոբալ» միջազգային ընկերության դուստր կազմակերպություն հանդիսացող «Կոնտուր Գլոբալ հիդրո կասկադ» միջազգային էներգետիկական ընկերությանը, որը 2015 թվականինձեռքէբերել«ՈրոտանիՀԷԿ-երիհամալիրը»։ Ֆինանսավորմանփաթեթըներառումէ 45 միլիոնԱՄՆդոլարիչափովվարկIFC-իսեփականմիջոցներիցևդրանզուգահեռ՝ 65 միլիոնԱՄՆդոլարիվարկՀոլանդականզարգացմանբանկից, ևս 30 միլիոնԱՄՆդոլար՝Գերմանիայիներդրումներիևզարգացմանկորպորացիայից
Վարկային միջոցներով Կոնտուր Գլոբալը հնարավորություն կունենա վերանորոգել 404 ՄՎտհզորությունունեցող«ՈրոտանիՀԷԿ-երիհամալիրը», որիշատմասերգրեթեչորստասնամյակիհնությունունեն։Դրաարդյունքումակնկալվումէարտադրելտարեկան 1,150 գիգավատտ-ժամումէներգիա, ինչըկօգնիպայքարելկլիմայիփոփոխություններիդեմ, կանխելովտարեկանմոտավորապես 55,000 տոննաջերմոցայինգազերիարտանետումը։Ակնկալվումէ, որֆինանսականօժանդակությամբկխթանվիՀայաստանումէներգետիկկայունությունըևլրացուցիչ 60,000 սպառողիկայունկերպովմաքուրէներգիակմատակարարվի։
«Շատ ուրախ ենք այս նորարարական, երկարաժամկետֆինանսավորմանփաթեթըՈրոտանինտրամադրելուաշխատանքներնավարտելուկապակցությամբ, ուստիցանկանումենքշնորհակալությունհայտնել IFC-ի, ԳԶԲ-իևԳՆԶԿ-իմերգործընկերներին՝ծրագրինպատրաստակամորենմասնակցելուհամար» - ասաց«ԿոնտուրԳլոբալհիդրոկասկադ»ընկերությանգլխավորտնօրենԱրաՀովսեփյանը։«ՑանկանումեմնմանապեսշնորհակալությունհայտնելՀայաստանիկառավարությանը՝այսաշխատանքներըմեծապեսդյուրացնելուհամար։Վերջինստրամադրումէկայուն, երկարաժամկետկապիտալկառուցվածք, որըմեզհնարավորությունէտալիսշարունակելմերաշխատանքը՝միևնույնժամանակհաստատությանհամարապահովելովհամաշխարհայինչափանիշներինհամահունչկատարողականություն, անվտանգություն, վստահելիությունևարդյունավետություն։»
Այս ֆինանսավորման փաթեթի տրամադրումը նշանավորվում է նաև առաջին անգամ IFC-իկողմիցՀայաստանիենթակառուցվածներիպարտքայինֆինանսավորմամբ։Իհավելումնվարկի, IFC-նտրամադրելէնաևտոկոսայինսվոփ, որը«ԿոնտուրԳլոբալհիդրոկասկադ»ընկերությանըկօգնիհեջավորելֆինանսականփաթեթիտոկոսայինռիսկը, պաշտպանելովայնտոկոսադրույքիտատանումներից։
IFC-նայնեզակիֆինանսականզարգացմանհաստատություններիցմեկնէ, որնիրհաճախորդներին՝զարգացողերկրներիմասնավորընկերություններինհեջավորմանգործիքներէառաջարկում, օգնելովհաջողությամբկառավարելտոկոսայինևարժութայինռիսկերը։
«IFC-իգլխավորառաջնահերթությունըվերականգնվողէներգիայինօժանդակելնէ», - նշեցՎիբկեՇլոմերը՝IFCԵվրոպայի, ՄիջինԱրևելքիևՀյուսիսայինԱֆրիկայիշրջաններիենթակառուցվածքներիգծովտարածաշրջանայինղեկավարը։«Մենքականատեսենք, թեինչպեսենմասնավորբիզնեսներնաշխարհումօգնումխթանելէներգետիկենթակառուցվածքներիզարգացումը։ՈրոտանիհամալիրիվերակառուցումըկօգնիՀայաստանումտասնյակհազարավորմարդկանցմաքուրէներգիամատակարարել։Այսներդրմամբակնկալվումէճանապարհբացելհավելյալմասնավորներդրումներիհամար, որոնքկուղղվեներկրիկենսականկարևորությանենթակառուցվածքներին»։
«Որոտան հիդրոէլեկտրակայանների համալիրը» բաղկացած է երեք հիդրոէլեկտրակայաններից, որոնցբաժինէընկնումՀայաստանիէլեկտրահամակարգիսահմանվածհզորություններիշուրջ 15%-ը։ ՀամալիրիհզորությանմեծացումնառանցքայիննշանակությունունիՀայաստանիհամար, որիընդհանուրէներգետիկպահանջարկիշուրջ 90 տոկոսըբավարարվումէներմուծվածվառելիքիհաշվին։
2015 թվականինIFC-նձեռքբերեց «Կոնտուրգլոբալհիդրոկասկադ» ընկերությանբաժնետոմսերիփոքրփաթեթը՝հաջակցությունկայացածմիջազգայինէներգետիկականմասնավորընկերությանմուտքինՀայաստանևվերջինիսկողմից«ՈրոտանիՀԷԿ-երիհամալիրի»ձեռքբերմանը, գործարկմանըևվերականգնմանընպաստելունպատակով։
Հայաստանը IFC-իանդամէդարձել 1995 թվականին։Այդժամանակիցիվեր, IFC-իերկարաժամկետներդրումներըկազմելեն 480 միլիոնԱՄՆդոլար, որիցմոտ 118 միլիոնըգոյացելէայլվարկատուներիմիջոցներից։Այդգումարներովֆինանսավորվելէշուրջ 49 ծրագիրմիշարքոլորտներում, որոնցիցենֆինանսականշուկաները, արտադրությունը, ագրոբիզնեսը, սպասարկումնուհանքարդյունաբերությունը։IFC-նաջակցելէնաևավելիքան 130 միլիոնԱՄՆդոլարարժողությամբառևտրայինգործարքներինառևտրիֆինանսավորմանծրագրիմիջոցով, ինչպեսնաևիրականացրելմասնավորհատվածիզարգացմաննուղղվածխորհրդատվականծրագրեր։
2016 թ. ֆինանսականտարումIFC-նաշխարհիզարգացողերկրներումներդրելէշուրջ 19 միլիարդԱՄՆդոլար։
IFC - ի մասին
Համաշխարհային բանկի խմբի անդամ IFC-նհամաշխարհայինզարգացմանամենախոշորհաստատություննէ, որիուշադրություննուղղվածէզարգացողերկրներիմասնավորհատվածին: Աշխատելով 2,000 բիզնեսներիհետաշխարհիտարբերերկրներում` օգտագործումենքմերգործունեությանվեցտասնամյակներումկուտակածփորձը, հնարավորությունստեղծելուհամարայնտեղ, որտեղառավելանհրաժեշտէ: 2016 թվականիֆինանսականտարում, օգտագործելովմերկապիտալը, փորձառությունըևազդեցությունը` օգնելենքմասնավորհատվածինվերջդնելուծայրահեղաղքատությանըևխթանելուընդհանուրբարգավաճումը, հասցնելովմերերկարաժամկետներդրումներըզարգացողերկրներումշուրջ 19 միլիարդԱՄՆդոլարի: Տեսավելին՝www.ifc.orgվեբկայքում։
Stay Connected