Share this page

ИФЦ, Северна Македонија, Почнување на студија за голем хидроенергетски објект