Share this page

IFC podržava razvoj i zaštitu okoliša u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 22. avgust 2016. —IFC, èlanica Grupacije Svjetske banke, pomaže tvornici sode Sisecam Soda Lukavac da unaprijedi svoju konkurentnost i investira u okolišno prihvatljiviju tehnologiju u okviru napora na jaèanju ekonomskog rasta i zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini.
IFC je odobrio kredit od 8.9 miliona EUR za Sisecam, proizvoðaèa sode (natrijevog karbonata), supsidijarne kompanije Sisecam grupacije iz Turske. Kreditom æe se pomoæi kompaniji da unaprijedi energetsku efikasnost i poveæa ulaganja u zelenu tehnologiju. IFC-ovo financiranje æe doprinijeti ostvarenju programa kapitalnih ulaganja vrijednog 24.8 miliona USD, koji ukljuèuje novi kotao poveæane energetske efikasnosti, filtersku stanicu i napredni tretman otpadnih voda.
Godine 2007. IFC je pomogao grupaciji Sisecam da financira akviziciju Sisecam Soda Lukavac, koja je tada bila državno poduzeæe koje je poslovalo sa gubitkom. Najnoviji kredit predstavlja èetvrti angažman IFC-a sa Sisecam Soda Lukavac, a raniji krediti su odobravani 2013., 2010. i 2007. Sisecam je klijent IFC-a veæ više od 40 godina na više investicionih projekata, prvo u Turskoj, a potom i u drugim zemljama, jer je IFC pomogao financiranju ekspanzije ove grupacije na Balkanu, u Rusiji i Gruziji.
„Poveæanje energetske efikasnosti i unaprjeðenje zaštite okoliša u tvornici Sisecam Soda Lukavac donijet æe okolišne i ekonomske koristi Bosni i Hercegovini“, istakao je Thomas Lubeck, regionalni menadžer IFC-a za zapadni Balkan. „Oèekuje se da æe naša sredstva pomoæi da tvornica sode Sisecam Soda Lukavac postane efikasnija u smislu iskorištenja resursa, profitabilnija i konkurentnija, uz istovremeno unaprjeðenje kvalitete života lokalnog stanovništva kroz smanjenje zagaðenja.“
Bosna i Hercegovina je postala dionièar i èlan IFC-a 1996. godine. Od tada, IFC je uložio 385 miliona USD u lokalnu privredu, ukljuèujuæi 23 miliona USD koje je mobilizirao od svojih partnera, stavljajuæi poseban naglasak na proizvodnju i financijska tržišta. Takoðer, IFC je u BiH ulagao u sektor zdravstva, u opæinsku infrastrukturu, agro-biznis, izgradnju i opæenito proizvodnju. Savjetodavne usluge IFC-a u Bosni i Hercegovini, od kojih se neke nude u partnerstvu sa Svjetskom bankom, imaju za cilj unaprijediti investicionu klimu, potaæi korištenje obnovljive energije, proširiti pristup financijama i privuæi uèešæe privatnog sektora u razvoju infrastrukturnih projekata.
Za dodatne informacije o Sisecam Soda Lukavac molimo pogledati: http://www.sisecamkimyasallar.com/ba
O IFC-u
IFC, dio Grupacije Svjetske banke, je najveæa globalna razvojna institucija koja se fokusira na privatni sektor na novonastalim tržištima. U radu sa 2.000 firmi iz cijelog svijeta koristimo šest decenija steèenog iskustva da stvaramo prilike tamo gdje su najpotrebnije. U 2016. financijskoj godini naše dugoroène investicije u zemljama u razvoju dostigle su gotovo 19 milijardi USD, kroz koje se naš kapital, struènost i utjecaj  mobiliziraju za pomaganje privatnom sektoru u naporima na prevazilaženju ekstremnog siromaštva i davanju poticaja zajednièkom prosperitetu. Više informacija dostupno je na www.ifc.org
Ostanite povezani