Share this page

IFC podržava Alter Modus da poveæa obim kreditiranja malih preduzeæa u Crnoj Gori

Podgorica, Crna Gora, 29. avgust 2016.godine – Meðunarodna finansijska korporacija (IFC), èlanica Grupacije Svjetske banke, je odobrila kredit u iznosu od 4 miliona eura mikrokreditnoj finansijskoj instituciji Alter Modus iz Crne Gore, kako bi poboljšala servisiranja potreba mikro i malih preduzeæa.
Ovaj kredit je dio širih napora IFC-a usmjerenih ka eliminisanju ekstremnog siromaštva i unapreðenju opšteg prosperiteta u Crnoj Gori. Njegova svrha je da se manjim biznisima omoguæi pristup kreditima i ostalim vitalnim instrumentima finansiranja, èime bi im se olakšao razvoj, otvaranje radnih mjesta i stimulisao ekonomski rast. Sredstva koja obezbjeðuje IFC smatraju se kljuènim za Crnu Goru u kojoj više od 60% zaposlenih radi u malim preduzeæima, a koja pri tome ostvaruju više od 30% nacionalnog izvoza.
“Kreditiranjem preduzetnika i mikro i malih preduzeæa, možemo im pomoæi u razvoju potencijala i, na dugi rok, u stvaranju èvrste osnove za održiv ekonomski razvoj u Crnoj Gori,” rijeèi su Luke Ðuroviæ, predsjednika Odbora direktora Alter Modus. “Saradnja Alter Modus-a sa IFC-em, najveæom globalnom razvojnom institucijom koja je usmjerena na privatni sektor, predstavlja ujedno i priznanje za visok nivo kvaliteta našeg dosadašnjeg rada.”
IFC æe podržati i napore Alter Modus-a ka poveæanju broja klijenata - mikro i malih preduzeæa - tokom narednog èetvorogodišnjeg perioda.
“Odobravanje kredita Alter Modus-u predstavlja i indikator našeg povjerenja u mikrofinansijski sektor u Crnoj Gori,” rekao je Tomas Lubek, regionalni menadžer IFC-a za zapadni Balkan. “Mikrofinansijske institucije igraju kljuènu ulogu u razvoju malih preduzeæa na crnogorskom tržištu i mi nastavljamo da podržavamo lakši pristup finansijskim sredstvima preduzetnicima u zemlji.”
Crna Gora je od 2007. godine akcionar i èlan IFC-a. Do danas, IFC je plasirao više od 87 miliona eura u Crnu Goru.  Aktivnosti IFC-a su usmjerene ka boljem pristupu finansijskim sredstvima kroz podršku razvoju lokalnih finansijskih institucija, naroèito onih koji se bave kreditiranjem malih i srednjih preduzeæa. IFC je investirala i u trgovinski sektor i razmatra nove opcije u crnogorskoj privredi koja ostvaruje brz rast. Savjetodavne usluge IFC-a u Crnoj Gori, od kojih se neke pružaju u saradnji sa Svjetskom Bankom, usmjerene su ka unapreðenju investicione klime, poboljšanju rezultata poslovanja privatnih preduzeæa, te ka veæem uèešæu privatnih preduzeæa u infrastrukturnim projektima.
O IFC
IFC, èlanica Grupacije Svjetske banke, najveæa je institucija za globalni razvoj koja je usmjerena na razvoj privatnog sektora tržišta u razvoju. Saraðujemo sa više od 2.000 kompanija širom svijeta i uz pomoæ šezdesetogodišnjeg iskustva stvaramo moguænosti tamo gdje su one najneophodnije. Tokom finansijske 2016.godine, naše dugoroène investicije u zemljama u razvoju dostigle su gotovo 19 milijardi dolara, pri èemu koristimo kapital, ekspertizu i uticaj kako bi omoguæili privatnim preduzeæima i privredi da iz zone siromaštva preðu u zonu prosperiteta èime se pospješuje opšte blagostanje. Za više nformacija, posjetite www.ifc.org
O Alter Modus
MFI Alter Modus DOO je najveæa mikrokreditna finansijska institucija u Crnoj Gori, specijalizovana za kreditiranje preduzetnika sa ciljem investiranja u razvoj njihovih biznisa, kao i za kreditiranje domaæinstava prilikom kupovine ili unapreðenja prostora za stanovanje. Osnovana sa strateškim ciljem poslovanja u svojstvu vodeæe finansijske institucije specijalizovane za pružanje finansijskih usluga prilagoðenih specifiènim potrebama mikro i malih preduzeæa širom Crne Gore. Alter Modus veæ više od 17 godina uspješno pruža usluge mikrokreditiranja u Crnoj Gori. Sjedište Kompanije je u Podgorici, dok se poslovanje obavlja kroz 15 filijala/ekspozitura širom Crne Gore, u kojima se servisira više od 19.000 klijenata. Za više nformacija, posjetite : www.altermodus.me