Share this page

IFC udružuje snage sa Energy 3 kako bi dao poticaj obnovljivim izvorima energije u Bosni i Hercegovini

Mostar, Bosna i Hercegovina, 21. septembar 2016. —Meðunarodna financijska korporacija (IFC), èlanica Grupacije Svjetske banke, pomaže vodeæoj kompaniji na polju obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini u razvijanju dva vjetroparka sa ciljem diversifikacije izvora energije u zemlji i poticanja proizvodnje iz obnovljivih izvora energije.
IFC pruža savjetodavne usluge kompaniji Energy 3 pri razvoju vjetroparkova Ploèno i Podveležje u jugoistoènom dijelu zemlje, od kojih svaki ima instalirane kapacitete od 48 megavata. Najvažnije usluge obuhvaæene sporazumom ukljuèuju procjenu rizika na tržištu elektriène energije i savjete o opcijama prodaje struje i prognoze njenih cijena. IFC æe, osim toga, pomoæi Energy 3 u identificiranju, procjeni i ublažavanju svih eventualnih regulatornih rizika.
«Izuzetno nam je drago imamo još jednog meðunarodnog partnera, i to globalno uvaženu financijsku instituciju, koja æe nam pomoæi da razvijemo ova dva vjetroparka, u skladu sa najvišim meðunarodnim standardima i sa posebnim fokusom na socijalne i okolišne aspekte», izjavio je Miralem Èampara, generalni direktor Energy 3. «Takoðer, za nas, kao lokalnu kompaniju, predstavlja veliku èast to što je IFC, nakon primjene svojih rigoroznih procedura, odobrio ovu jedinstvenu suradnju.»
Energy 3 je u veæinskom vlasništvu Nordic Power Partnersa, danske kompanije za proizvodnju vjetro i solarne energije, koja predstavlja zajednièko ulaganje najveæe kompanije za razvoj projekata iz energije vjetra i solarne energije - European Energy A/S, i Danish Climate Investment Funda, koji je u vlasništvu i pod upravom Investicijskog fonda za zemlje u razvoju, kao i nekoliko danskih penzionih fondova.
«Radeæi sa Energy 3, IFC pomaže dalji razvoj projekata iz obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini», kaže Nebojša Arsenijeviæ, menadžer IFC-ovog Programa èiste energetske infrastrukture u jugoistoènoj i istoènoj Evropi. «Ova dva nova vjetroparka æe, uz to, pomoæi zemlji da ispuni svoje meðunarodne obaveze u smislu potrošnje energije iz obnovljivih izvora, i pomoæi Bosni i Hercegovini na putu pridruživanja Evropskoj uniji.»
IFC-ov Program èiste energetske infrastrukture u jugoistoènoj i istoènoj Evropi implementira se u partnerstvu sa Ministarstvom financija Austrije i pruža savjetodavne usluge u cilju jaèanja razvoja kompanija iz privatnog sektora koje se bave obnovljivim izvorima energije.
Bosna i Hercegovina je postala dionièar i èlan IFC-a 1996. godine. Od tada, dugoroène investicije IFC-a u Bosni i Hercegovini dosegle su 398.3 miliona USD, ukljuèujuæi 23,1 miliona USD koje je IFC mobilizirao od svojih partnera, u 46 projekata u razlièitim sektorima. Osim toga, IFC je kroz svoj program financiranja trgovine podržao trgovinske tokove vrijedne 52 miliona USD. Portfolio naših ugovorenih investicija u Bosni i Hercegovini na dan 30. juna 2016. god. iznosi 87,6 miliona USD. Tokom 2016. fiskalne godine IFC je uložio 13 miliona USD u Bosnu i Hercegovinu.
O IFC-u
IFC, dio Grupacije Svjetske banke, je najveæa globalna razvojna institucija koja se fokusira na privatni sektor na novonastalim tržištima. U radu sa 2.000 firmi iz cijelog svijeta koristimo šest decenija steèenog iskustva da stvaramo prilike tamo gdje su najpotrebnije. U 2016. financijskoj godini naše dugoroène investicije u zemljama u razvoju dostigle su gotovo 19 milijardi USD, kroz koje se mobilizira naš kapital, struènost i utjecaj mobiliziraju u svrhu pružanja pomoæi privatnom sektoru u naporima na prevazilaženju ekstremnog siromaštva i davanju poticaja zajednièkom prosperitetu. Više informacija dostupno je na www.ifc.org
Ostanite povezani