Share this page

IFC investeºte 120 milioane euro pentru a sprijini o emisiune de titluri, fãrã precedent în România

Bucureºti, România, 11 iulie 2018 — IFC, membrã a Grupului Bãncii Mondiale, investeºte 120 milioane de euro într-o emisiune de titluri subordonate lansatã de Banca Transilvania (BT), a doua mare bancã din România din punct de vedere al activelor deþinute, pentru a-ºi putea consolida baza de capital ºi procesul de creºtere, precum ºi pentru a consolida pieþele financiare.
IFC este un investitor principal în aceastã emisiune de titluri cu scadenþã pe 10 ani — prima emisiune de titluri subordonate listatã pe BVB, care a strâns 285 milioane de euro cu participarea altor instituþii financiare internaþionale.Titlurile emise sunt conforme Regulamentului UE privind Cerinþele de Capital ºi Directivei IV privind Cerinþele de Capital ºi constituie primul instrument de Nivel 2 emis conform Acordului Basel III pe piaþa româneascã. Titlurile reprezintã capital de Nivel 2 - cea de-a doua componentã a capitalului unei bãnci dupã capitalul principal, care include capitalul propriu ºi provizioanele înregistrate în evidenþele contabile.
„Suntem onoraþi de încrederea pe care ne-o aratã investitorii ºi de apetitul acestora pentru aceastã tranzacție, care constituie o premierã pe piaþa româneascã ºi care ne va consolida nivelul de dezvoltare,” a declarat dl. Omer Tetik , Directorul Executiv al BT. „Faptul cã sunt implicaþi exclusiv jucãtori globali de mare calibru, ca IFC ºi BERD, este ilustrativ despre valoarea ºi puterea acestei emisiuni.”
Relaþia IFC cu Banca Transilvania a început in anul 2004, când banca a primit un împrumut prioritar pentru creditare din fonduri atrase garantate cu ipoteci. Începând din acel moment, IFC a investit într-o serie de instrumente de datorie cu rang prioritar, subordonate ºi convertibile pentru respectiva bancã, la care este ºi acționar începând din anul 2009. O bazã de capital mai puternicã va contribui la sporirea rezistenþei financiare a BT ºi va sprijini viitoarea noastrã strategie de creºtere.
„Investiþiile publice se întemeiazã pe succesele anterioare din 2005 ºi 2013, atunci când IFC ºi BT au încheiat un parteneriat pentru prima emisiune de titluri convertibile subordonate din România, IFC fiind ºi atunci investitorul principal,” a declarat dl. Manuel Reyes Retana, Director Regional în cadrul IFC, Grupul Instituþiilor Financiare pentru Europa, Orientul Mijlociu ºi Africa de Nord. „Sperãm cã aceastã tranzacþie constituie un test pentru piaþã, care va deschide calea ºi altor emisiuni care vor contribui la consolidarea pieþelor de capital din România“.
Strategia IFC pentru pieþe financiare în Europa Centralã ºi de Sud-est constã în a încheia parteneriate cu bãnci sistemice, pentru a putea susþine creºterea economicã ºi crearea de locuri de muncã. România a devenit membrã IFC în 1990, iar IFC a investit în total aproximativ 3 miliarde USD în România, începând de la acel moment. IFC a investit în sectoare diverse ºi depune eforturi pentru a putea facilita accesul la finanþare al companiilor mai mici din România ºi din întreaga regiune.
Despre IFC
IFC - organizaþie-sorã a Bãncii Mondiale ºi membrã a Grupului Bãncii Mondiale - este cea mai mare instituție internationala de dezvoltare focusata pe sectorul privat din piețele emergente. Colaborãm cu peste 2000 de societãþi comerciale din toatã lumea ºi ne valorificãm capitalul, experienþa ºi influenþa pentru a crea pieþe ºi oportunitãþi în zone ale lumii care se confruntã cu unele dintre cele semnificative provocãri. În exerciþiul financiar 2017, am oferit o finanþare-record pe termen lung în sumã de 19.3 miliarde USD acordatã þãrilor în curs de dezvoltare, valorificând capacitãþile din sectorul privat pentru a contribui la eliminarea sãrãciei ºi pentru a susþine prosperitatea. Pentru mai multe informaþii, vã rugãm sã vizitaþi www.ifc.org
Rãmâneþi în legãturã cu noi!
Pentru mai multe informaþii despre Banca Transilvania , vã invitãm sã vizitaþi pagina: www.bancatransilvania.ro