Share this page

Okvir partnerstva sa zemljom Grupacije Svjetske banke za podršku bržoj implementaciji reformi u Bosni i Hercegovini

WASHINGTON, 15. decembar 2015. – Odbor izvršnih direktora Grupacije Svjetske banke je danas  odobrio novi Okvir partnerstva sa zemljom (CPF) za period 2016–2020. za podršku bržoj implementaciji reformi u Bosni i Hercegovini. Strateški okvir se nadovezuje na dvadesetogodišnje èvrsto partnerstvo izmeðu Bosne i Hercegovine i Grupacije Svjetske banke.  
Okvir partnerstva sa zemljom stiže u kritiènom momentu za Bosnu i Hercegovinu, kada su Vijeæe ministara, Vlada Republike Srpske i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pokrenule implementaciju zajednièki dogovorene Reformske agende. BiH je prošle godine ponovo poèela ostvarivati napredak u pravcu pristupa EU, što služi kao prirodna osnova za konsolidiranu podršku meðunarodne zajednice.
“Koncenzus o prioritetima Reformske agende daje èvrst temelj za implementaciju strukturalnih reformi“  rekla je Ellen Goldstein, direktorica Svjetske banke za Zapadni Balkan. “Novi Okvir partnerstva sa zemljom Grupacije Svjetske banke æe ukljuèivati analize, savjete i finansiranje za ubrzanje reformi usmjerenih na obnavljanje ekonomskog rasta.”
Grupacija Svjetske banke æe putem strateškog okvira pružiti podršku za reforme u tri oblasti: (1)  poveæanje efikasnosti i efektivnosti javnog sektora; (2) stvaranje uslova za ubrzanje rasta privatnog sektora; i (3) poveæanje otpornosti na prirodne nepogode. Kroz cijeli okvir se provlaèi i zajednièka tema – inkluzija – koja æe se uzeti u obzir prilikom izbora i pripreme konkretnih intervencija u okviru strategije, da bi se osiguralo da reforme budu socijalno održive, i da se osigura da ugrožene grupe ne budu izostavljene kako se nove prilike budu pojavljivale.
“Sveukupni cilj ove nove strategije je podržati Bosnu i Hercegovinu na putu postizanja veæeg rasta, i  podržati otvaranja radnih mjesta u privatnom sektoru” , rekla je Tatiana Proskuryakova, šefica ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini i glavni autor CPF-a.  “ Blisko æemo saraðivati sa vlastima na stvaranju uslova u kojim poduzetnièki talenti graðana u ovoj zemlji mogu biti pokretaè rasta i prosperiteta.
Okvir predviða oko 750 miliona US$ novih zajmova od Svjetske banke u periodu od naredne èetiri godine, u zavisnosti od obima i toka implementacije reformi. I privatni investitori u Bosni i Hercegovini mogu dobiti finansiranje od Meðunarodne finansijske korporacije (IFC) u rasponu od 70–120 miliona US$, u zavisnosti od potražnje i tržišnih uslova, kao i garancije od Multilateralne agencije za garanciju investicija (MIGA).
" IFC æe nastaviti pružati podršku privatnom sektoru putem investicija i savjetodavnih aktivnosti da bi se potakao ekonomski rast i otvaranje radnih mjesta u Bosni i Hercegovini ,” rekao je Thomas Lubeck, regionalni šef IFC-a za Zapadni Balkan. " IFC æe se baviti aktivnostima unaprjeðenja poslovnog okruženja, privlaèenju uèešæa privatnog sektora u infrastrukturnim projektima, i pomaganju poboljšanja pristupa finansiranju i rješavanju nenaplativih zajmova .”
Novi Okvir partnerstva sa zemljom je pripremljen na osnovu opsežnih konsultacija sa širokim krugom aktera na svim nivoima vlasti i iz civilnog društva, akademske zajednice, privatnog sektora i meðunarodne zajednice. Pripremljeni okvir odražava koncenzus svih aktera o reformskom procesu i zajednièke stavove o razvojnim prioritetima i izazovima s kojima se zemlja suoèava. Za dugoroèni rast i unaprjeðenje životnog standarda, Bosna i Hercegovina mora postati konkurentnija i izvoziti više proizvoda. Reforme za koje ovaj okvir pruža podršku, doprinose tom cilju održavanjem stabilnog makroekonomskog okruženja, smanjenjem obima javnog sektora i pružanjem podrške za ostvarivanje uslova za rast privatnog sektora, što æe stimulirati ekonomski rast, izvoz i otvaranje radnih mjesta.
Postojeæi portfelj Svjetske banke u BiH ukljuèuje 12 projekata vrijednosti 576 miliona US$; IFC ima osam privatnih investicija ukupnog neotplaæenog portfelja u iznosu od 69 miliona US$; MIGA trenutno pruža podršku za šest projekata èija je bruto izloženost 285 miliona US$.
Kontakti:
U Sarajevu: Jasmina Hadžiæ (+387-33) 251-502 jhadzic@worldbank.org
U Beogradu: Slobodan Brkiæ (+381-11) 3023-750 sbrkic@ifc.org
U Washingtonu:  Elena Karaban (+1-202) 473-9277 ekaraban@worldbank.org
Za više informacija o Svjetskoj banci u Bosni i Hercegovini, molimo posjetite:
Informirajte se putem Twitter-a: http://www.twitter.com/worldbank
Za naš YouTube kanal: http:// www.youtube.com/worldbank
Za više informacija o aktivnostima IFC-a u Bosni i Hercegoivni, molimo posjetite: www.ifc.org/eca
Ostanite povezani sa IFC :