Share this page

Zapošljavanje i ekonomske šanse u središtu Strategije Grupacije Svjetske banke za podršku Crnoj Gori

WASHINGTON, 16. jun 2016. — Odbor izvršnih direktora Grupacije Svjetske banke je danas odobrio novi partnerski okvir za zemlju (CPF) za period 2016-2020 kako bi podržao Crnu Goru na putu prema održivijem i inkluzivnijem rastu.  Novi okvir će selektivno podržati razvojnu agendu Crne Gore, sa posebnim fokusom na kreiranje zapošljavanja i ekonomskih šansi, i obnavljanja fiskalne ravnoteže kako bi se ubrzao dugoročni inkluzivni rast.
Crna Gora se suočava sa značajnim izazovima u stvaranju dobrih radnih mjesta za svoje stanovnike.   Rješavanje ovog problema zahtijeva jačanje na strani ponude radne snage, kao i povećan u potražnju za radnom snogom od strane potencijalnih poslodavaca.  Mladi koji traže posao treba da imaju relevantne vještine, dok oni sa manjim obimom vještina i osjetljiviji segmenti stanovništva treba da imaju pristup šansama za radna mjesta.
Stvaranje boljih ekonomskih šansi za stanovnike Crne Gore je u središtu naše nove strategije”, rekla je Tatiana Proskuryakova, šef kancelarije Svjetske banke u Crnoj Gori. „Mi ćemo nastaviti sa jačanjem sistema obrazovanja i obuke tako da je bolje usklađen sa potrebama tržišta rada koje se stalno razvija, dok ćemo istovremeno investirati u stvaranje šansi za radna mjesta u sektorima kao što su turizam i poljoprivreda.“
Svi ogranci Grupacije Svjetske banke će se udružiti da podrže reformu javnog sektora i investicije privatnog sektora kako bi se stimulisao brži i inkluzivniji rast.  Međunarodna finansijska korporacija (IFC) i Multilatelarna agencija za garanciju investicija (MIGA) će procjeniti prilike za privatni sektor.
IFC će nastaviti da podržava privatni sektor k roz investicije i savjetodavne aktivnosti kako bi ohrabrio ekonomski rast i stvaranje radnih mjesta u Crnoj Gori “, rekao je Thomas Lubeck, regionalni menadžer IFC-a za zapadni Balkan .   „IFC će biti angažovan u naporima da privuče učešće privatnog sektora u infrastrukturu , u obnovljivu energiju i projekte povezane sa turizimom , kao i na pomoći pristupu finansiranju preko banaka i mikrofinansijskih institucija i kroz sanaciju nekvalitetnih kredita .”
Danas, rastući fiskalni deficiti i nivoi javnog duga Crne Gore joj otežavaju da finansira dugoročni razvoj privatnog sektora brzinom koja je potrebna da Crna Gore postane prosperitetna zemlja sa visokim dohotkom i da ide naprijed u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
„Obnavljanje makroekonomske i fiskalne održivosti i jačanje finansijskog sektora će biti od ključnog značaja za stimulisanje privatnih investicija i ubrzavanje rasta privatnog sektora i stvaranja radnih mjesta dugoročno “, rekla je Ellen Goldstein, regionalni direktor Svjetske banke za zapadni Balkan . „ To je takođe i prilika da se unaprijedi kvalitet javne potrošnje za inkluzivnije socijalne usluge i usluge zapošljavanja za siromašnje i osjetljive grupe stanovništ va, tako da svi građani Crne Gore ima ju koristi od budućeg razvoja.“
Partnerski okvir za zemlju Grupacije Svjetske banke je pripremljen na osnovu opsežnih konsultacija sa interesnim grupama na različitim nivoima državne uprave, pri vatnog sekt ora, akademske zajednice, civilnog društva i međunarodnih razvojnih partnera.  Interesne grupe su saglasne u pogledu potrebe za jačanjem makro-fiskalne otpornosti kao osnova za budući rast i prelazak na model rasta koji pokreće privatni sektor kao sredstvo za stvaranje inkluzivnih radnih mjesta u svim djelovima zemlje.
Novi okvir ukazuje da će indikativni iznos zajmova Crnoj Gori od Svjetske banke biti izme đu 250 i 300 miliona USD kroz period CPFa, koji ć e biti primjereni brzini ekonomskih reformi.   Svjetska banka ima tekući portfolio sa četiri aktivnosti u ukupnom iznosu od 120 miliona USD.  Podrška privatno m sektoru od Međunarodne finansijske korporacije može biti u opsegu od 40 do 60 miliona USD, zavisno od tržišnih uslova.  IFC trenutno ima tri te kuća projekta čiji je ukupni pre ostali portfolio 29 miliona USD.
Saopštenje za medije
2016/ECA/163
Kontakti:
U Sarajevu: Jasmina Hadžić (+387-33) 251-502 jhadzic@worldbank.org
U Beogradu: Slobodan Brkić (+381-11) 3023-750 sbrkic@ifc.org
U Vašingtonu: Elena Karaban, +1 (202) 473-9277, ekaraban@worldbank.org
Za više informacija o radu Svjetske banke u Crnoj Gori, molim vas posjetite:
Informišiti se putem Twitter-a: www.twitter.com/worldbank
Naš YouTube kanal je: www.youtube.com/worldbank
Za više informacija o radu IFC-a u Crnoj Gori, molimo posjetite : www.ifc.org/eca
Ostanite povezani sa IFC: