Share this page

IFC pomože MK Grupu da ojaèa poljoprivredu u Srbiji

Beograd, Srbija, 14. jun 2012. Meðunarodna finansijska korporacija (IFC), èlanica grupacije Svetske banke, je odobrila kredit u iznosu od 45 miliona evra MK Grupi kako bi podžala razvoj agribiznisa u Srbiji. U Srbiji oko 45 procentata stanovništva živi u ruralnim podruèjima, a jedna treæina stanovništva se bavi poljoprivredom.
Dugoroèno finansiranje IFC-a æe pomoæi ekspanziju MK Grupe, vodeæeg agribiznis konglomerata u Srbiji koji je fokusiran na primarnu poljoprivredu i proizvodnju mesa. Deo kredita æe biti iskorišæen za modernizaciju Carnexa, koga je prošle godine kupila MK Grupa.  
“Ovaj kredit pokazuje poverenje jedne od najveæih meðunarodnih finansijskih institucija u našu poslovnu strategiju ,” rekao je Miodrag Kostiæ, predsednik MK Grupe. “Pomoæi æe nam da integrišemo Carnex, unparedimo naše aktivnosti u poljoprivredi i proširimo mrežu lokalnih dobavljaèa”
Poljoprivreda je klju èan element ekonomije u Srbiji i predstavlja 21 procenat ukupnog društvenog proizvoda. U 2011. godini, ukupan izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Srbije se poveæao za oko 20 procentata u poreðenju sa prethodnom godinom i dostigao 2,8 milijardi dolara. Sa više od dvadeset godina prisustva na lokalnom tržištu, MK Grupa obraðuje 21000 hektara zemlje. Kompanija takoðe obezbeðuje seme, ðubrivo i drugu operativnu podršku lokalnim proizvoðaèima koji obraðuju 200000 hektara.  
“IFC radi sa MK Grupom da bi poveæao prozivodnju i izvoz hrane iz Srbije,” rekao je Gi Elena, direktor IFC-a za proizvodnju, poljoprivredni sektor i usluge za region Evrope, Bliskog Istoka i Severne Afrike . “Ovaj kredit æe takoðe podržati ravnomeran ekonomski razvoj, tako što æe pomoæi MK Grupi da proširi mrežu lokalnih dobavljaèa, manjih farmera.”
Srbija je 2001. godine postala èlanica IFC-a. Do danas je u Srbiju IFC investirao oko 760 miliona dolara (611 miliona evra), ukèljuèujuæi i sredstva koja smo mobilisali od naših partnera. Savetodavne usluge IFC-a imaju za cilj da poboljšaju investicionu klimu, poveæa korišæenje obnovljivih izvora energije, ojaèaju korporativno upravljanje, kao i da privuku uèešæe privatnog sektora u izgradnji infrastrukturnih projekata.
O Meðunarodnoj finansijskoj korporaciji
IFC (Meðunarodna finansijska korporacija), èlanica grupacije Svetske banke, je najveæa globalna razvojna institucija usredsreðena na privatni sektor. Mi pomažemo zemljama u razvoju da ostvare održiv rast tako što investiramo i pružamo savetodavne usluge kompanijama i vladama i mobilizujemo kapital na meðunarodnom finansijskom tržištu. U fiskalnoj 2011. godini, za vreme svetske ekonomske krize, s mo postigli rekordne rezultate, investirali gotovo 19 milijardi dolara i tako podržali naše klijente da otvore nova radna mesta, unaprede zaštitu životne sredine i pomognu svoje lokalne zajednice. Za dodatne informacije idite na www.ifc.org .
Da saznate više o MK Grupi idite na www.mkgroup.rs