Share this page

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe IFC punojnë së bashku për ta zhvilluar sistemin e sigurimit në prodhimtarinë bujqësore

Prishtinë, Kosovë, 18 maj 2017 - MBPZHR dhe IFC-ja, anëtare e Grupit të Bankës Botërore, , janë duke punuar së bashku për ta zhvilluar sistemin e sigurimit për prodhimtarinë bujqësore në Kosovë, për ta fuqizuar edhe më tutje  zhvillimin e sektorit bujqësor të vendit.
IFC-ja do ta këshillojë Ministrinë në zhvillimin dhe zbatimin e një sistemi të sigurimit për bujqësi që është transparent, i qëndrueshëm dhe financiarisht i zbatueshëm, për ta përmirësuar konkurrueshmërinë në tregun gjithnjë e më të integruar të mallrave. IFC-ja do të ofrojë mbështetje teknike dhe ligjore, duke përfshirë ekspertizën vendore, dhe do ta krijojë kornizën e nevojshme për funksionim efikas.
Përshpejtimi i rritjes dhe adresimi i varfërisë në zonat  rurale kërkojnë politika dhe reforma për ta zhvendosur bujqësinë nga bujqësia për mbijetesë tek bujqësia  intensive dhe e orientuar nga tregu, e që kultivon produkte me vlerë më të lartë.  MBPZHR  konsideron se sigurimi i prodhimtarisë bujqësore është segment shumë i rëndësishëm për ta zhvilluar dhe avancuar  si sektorin e bujqësisë edhe më tej dhe për ta bërë atë më konkurrues, si dhe për ta forcuar mjedisin e përshtatshëm e për t’i rritur aftësitë teknike në mënyrë që të ndihmohet sa më tepër që është e mundur në zbutjen e rreziqeve që kërcenojnë prodhimtarinë bujqësore.. Për këtë arsye kjo është edhe një nga prioritetet e larta të Ministrisë. Një sistem i mirë i sigurimit gjithashtu do të ndihmojë në rritjen e besimit për sa i përket huadhënies për bujqësi dhe rënien e nivelit të kamatave, e kjo do të ndihmojë padyshim edhe në rritjen e produktivitetit dhe profitabilitetit të fermerëve të Kosovës.
"Ne po fillojmë për herë të parë zhvillimin dhe implementimin e sistemit të sigurimit të prodhimtarisë bujqësore në vend. Fermerët  kosovarë kanë pësuar humbje të mëdha të shkaktuara nga faktorët klimatikë  dhe rreziqet tjera në prodhimtarinë bujqësore si p.sh. sëmundjet dhe  dëmtuesit.. MBPZHR me përkrahjen e IFC  do ta zhvilloj dhe implementoj sistemin e  sigurimit për prodhimtarinë  bujqësore  për ta mbrojtur punën e fermerëve dhe standardin e jetës së tyre të ndikuar nga humbjet e prodhimit ose cilësisë, dhe për ta rritur qasjen në financa në sektorët konkurrues për ta ndihmuar shtytjen e rritjes ekonomike" tha Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Memli Krasniqi. “MBPZHR  planifikon që t’i subvencionojë një pjesë të kostos për primet e sigurimit për bujqësi, në mënyrë që t’i bëjë ato  më të përballueshme për fermerët, dhe për t’i mbrojtur bizneset e tyre bujqësore në rritje.”
Kjo nismë është duke u drejtuar nga Projekti i Agro-Financimit për Evropën dhe Azinë Qendrore i IFC-së, në partneritet me Ministrinë e Financave e Austrisë dhe Bankën Hungareze Eksport-Import.
“Bujqësia është punëdhënës kryesor globalisht,” ka thënë Leah Soroka, Menaxhere e Programit të IFC-së për Agro-Financim për Evropën dhe Azinë Qendrore. “Sigurimi për bujqësi ndërton besim për institucionet financiare për sa i përket huadhënies për bujqësi, pasi që bujqit kanë ndërmarrë masa paraprake të sigurisë për ta mbrojtur biznesin e tyre, andaj është komponentë esenciale në rritjen e biznesit bujqësorë dhe forcimin e sektorit financiar. IFC-ja do të ofrojë aftësi teknike dhe trajnime për të krijuar një mjedis të fuqishëm dhe të përshtatshëm, sisteme të forta të të dhënave dhe produkte të sigurimit për t’i mbrojtur fushat më profitabile, si dhe për ta rritur produktivitetin dhe profitabilitetin në Kosovë.”
Projekti i IFC-së për Agro-Financa për EAQ, synon rritjen e qasjes në financa për sektorin e bujqësisë në Ballkanin Perëndimor, Ukrainë, Azinë Qendrore, dhe Azerbajxhan.
Për më shumë informata për Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural e Kosovës, ju lutemi vizitoni: http://www.mbpzhr-ks.net/
Për Ministrinë e Financave të Austrisë
Programi i jashtëm ekonomik i ministrisë mbështetë procesin e zhvillimit dhe tranzicionit në Evropën juglindore dhe lindore. Programi ka për qëllim nxitjen e investimeve të qëndrueshme për mbështetjen e rritjes ekonomike, krijimin e vendeve të punës dhe përmirësimin e mjedisit afarist. Për më shumë informata, vizitoni: https://english.bmf.gv.at/
Rreth Bankës Hungareze Eksport-Import dhe Ndërmarrjes hungareze të Sigurimit të Kredive të Eksportit
Qëllimi i tyre është t'ju shërbejë eksportuesve hungarez nëpërmjet ofrimit të financimit të efektshëm dhe lehtësimeve në sigurim. Duke qenë mjet për ofrimin e nxitjes ekonomike dhe të politikave, misioni i tyre është mbështetja e ndërmarrjeve hungareze eksportuese në lehtësimin e mbajtjes së vendeve të punës, rritjen e punësimit dhe rritjen e kapaciteteve të eksportit në Hungari. Për më shumë informata, vizitoni: http://exim.hu/
Rreth IFC-së
IFC-ja, anëtare e Grupit të Bankës Botërore, është institucioni më i madh për zhvillim global që fokusohet ekskluzivisht në sektorin privat në tregjet në zhvillim. Duke punuar me mbi 2000 biznese në mbarë botën, ne shfrytëzojmë kapitalin, ekspertizën, dhe ndikimin tonë, për të krijuar mundësinë aty ku më së shumti nevojitet. Në vitin fiskal 2016, investimet tona afatgjate në vendet në zhvillim u ngritën në afro 19 miliardë dollarë, duke ndihmuar sektorin privat që të luajë rolin kryesor në përpjekjen globale për të çrrënjosur varfërinë e skajshme dhe për të rritur përparimin e përbashkët. Për më shumë informata, vizitoni: www.ifc.org
Qëndroni në lidhje