Share this page

IFC dhe TEB thellojnë partneritetin me mbështetjen e NVM-ve në agrobiznes në pronësi të grave në Kosovë