Share this page

IFC Hỗ trợ Nafoods Cải thiện Tính Bền vững và Cạnh tranh cho Ngành Nông nghiệp Việt Nam

Hà Nội, Việ t Nam, ngày 28 tháng 6 nãm 2019 IFC, một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, sẽ hỗ trợ Công ty Cổ phần Tậ p ðoàn Nafoods, một công ty hoạ t ð ộng trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao công suất chế biến trái cây, mở rộng thị trý ờng xuất khẩu, và phát triể n hõn n ữa mảng kinh doanh giố ng cây ãn qu ả mới thông qua khoả n ð u tý và dịch vụ tý v ấn kỹ thuật . Ði ều này sẽ giúp cải thiệ n nãng su t và ð ầu ra củ a công ty, qua ðó t ạo thêm việ c làm và các cõ hội nâng cao thu nhập cho nông dân trong chuỗi cung ứng.
Nông nghiệp giữ vai trò then chốt trong nền kinh tế Việ t Nam, ðóng góp 16% vào t ổng sản phẩm quốc nội và 17% kim ngạch xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệ p chính nhý rau c ủ quả ð ã gia t ãng nhanh chóng trong 5 nãm qua . Tuy nhiên, ða ph ần các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam vẫn chỉ ðý ợc xuất khẩ u dý ới dạ ng týõi, chýa qua ch ế biến và với mức giá thấp do chấ t lý ng kém hõn so v i các ð ối thủ cạnh tranh khác.
Khoản tài trợ 8 triệu USD củ a IFC dý ới hình thức cổ phiế u ýu ð ãi và có khả nãng chuyể n ð ổi thành cổ phiếu phổ thông, sẽ giúp Nafoods mở rộng nhà máy chế biến tại Long An và xây dựng mộ t cõ s ðóng gói hoa quả týõi ð ặt tại khu vực Tây Nguyên. Khoản ð u tý này cũng sẽ giúp công ty phát triển mảng kinh doanh mới về giố ng cây ãn qu , qua ðó ð ảm bả o nãng su ất và chấ t lý ng cao hõn.
Ðý ợc niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, Nafoods là công ty chuyên chế biến và xuất khẩu các mặt hàng trái cây phục vụ các thị trý ờng ngách, và là doanh nghiệ p ði ð ầu trong chế biến và xuất khẩu các sản phẩm từ chanh leo. Hàng nãm, công ty thu mua hõn 13.300 t n trái cây týõi và ð ã qua chế biến từ các vùng khác nhau của Việt Nam bao gồm khu vực Tây Nguyên, vùng núi Tây Bắc, và Duyên hải Bắc Trung Bộ nhữ ng vùng có ði ều kiện kinh tế-xã hội khó khãn c ủa cả ớc.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Nafoods cho biết, “Khoả n ð ầu tý v ấn kỹ thuật củ a IFC ð ến rấ t ðúng lúc khi mà chúng tôi ðang n ỗ lực nâng cao giá trị cho các sản phẩm của mình bằng cách áp dụng các nguyên tắc thực hành nông nghiệp an toàn và bền vững và cải thiệ n các cõ s ở sản xuất. Chúng tôi tin rằng nâng cao nãng l ực sản xuất sẽ cho phép chúng tôi tạ o ra ðý ợc nhiề u cõ h i gia tãng thu nh p hõn cho nông dân ð a phýõng và ðáp ng ðý ợc yêu cầu của các thị trý ờng xuất khẩu có giá trị cao.
Khoả n ð u tý c ủa IFC sẽ giúp Nafoods mở rộng số ợng nông dân tham gia vào chuỗi cung ứng của công ty thêm 11.500 ngý ời. Ngoài ra, sẽ có thêm khoảng 150 công việc toàn thờ i gian ðý ợc tạo ra tại các nhà máy của công ty. Cùng với khoản tài trợ vốn, IFC sẽ tý v ấn cho Nafoods triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho chuỗi cung ứng lạnh của công ty phù hợp với Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩ m 22000 ðý ợc công nhận rộng rãi trên thế giới . Ði ều này sẽ giúp công ty ð ảm bả o ðý ợc chấ t lý ợng và giảm thiểu hao hụt.
Với sự hỗ trợ của New Zealand và Cộng hòa Slovakia, trong 18 tháng tới, IFC cũng sẽ làm việc với các nông dân trồng trái cây và các nhà cung cấp của công ty tại Việt Nam, Campuchia, và Lào nhằm giúp họ tuân thủ các nguyên tắc thực hành và tiêu chuẩn toàn cầu về canh tác bền vững. Các chứng nhận quốc tế nhý Ch ứng nhận Thực hành Nông nghiệp Tốt GLOBAL G.A.P, Chứng nhận của Liên minh Rainforest, và Chứng nhậ n Thýõng m ại Công bằng Fair Trade sẽ giúp các nông dân của Nafoods tạ o ra ðý ợc những sản phẩm trái cây chấ t lý ợng cao và bền vững, nhờ ðó thâm nhậ p ðý ợc các thị trý ờng xuất khẩu mới. Tại Việt Nam, dự án sẽ ðý ợc triể n khai thí ði ểm cho khoảng 1.000 nông hộ với tổng diện tích 3.000 héc-ta trồng chanh leo, thanh long, và dừ a. Sau ðó, d ự án sẽ ðý ợc nhân rộng ra quy mô lớ n hõn.
Ông Kyle Kelhofer, Giám ð ốc khu vực Việt Nam, Campuchia và Lào của IFC nhậ n ð ịnh, Trong khi Việ t Nam ðang n ỗ lự c nâng cao nãng l ực cạnh tranh kinh tế và tiếp cận các thị trý ờng quốc tế, việc phát triển các doanh nghiệp nông nghiệ p theo ð nh hý ớng xuất khẩu vớ i hàm lý ợng giá trị gia tãng cao s ẽ giúp khai mở toàn diện tiề m nãng c ủa cả ngành. Nỗ lực của các doanh nghiệp nông nghiệ p nhý Nafoods s ẽ góp phầ n thúc ð ẩy quá trình chuyể n ð ổi của ngành nông nghiệp Việt Nam, tạo ra các việc làm tố t hõn và c ải thiện thu nhập và sinh kế của khu vực nông thôn.
Về IFC
IFC một tổ chứ c ð ồng cấp với Ngân hàng Thế giới và thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới là tổ chức phát triển toàn cầu lớn nhất tập trung hỗ trợ khu vự c tý nhân ở các nền kinh tế mới nổi. Chúng tôi hợ p tác cùng hõn 2,000 doanh nghi p tý nhân trên kh ắp thế giới, sử dụ ng nãng l ực tài chính, chuyên môn và tầm ảnh h ý ởng của mình ð ể kiến tạo các thị trý ờng mới cùng nhữ ng cõ h ội phát triển ở những khu vực thách thức nhất trên thế giớ i. Trong nãm tài chính 2018, t ng ð u tý dài h ạn của chúng tôi tạ i các ný c ðang phát tri n ð ạt 23 tỷ USD, giúp khu vự c tý nhân ðóng góp v ai trò quan trọng trong nỗ lực toàn cầu về xóa bỏ ðói nghèo cùng c c và thúc ð ẩy thị nh vý ng chung. Ð ể biết thêm thông tin chi tiết, mời truy cập www.ifc.org
Cập nhật thêm tại
Về Nafoods
Nafoods là một trong số các doanh nghiệp trồng, chế biến và xuất khẩu rau củ quả ð ổi mới nhất tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩ m ný c ép trái cây/NFC, ný c ép puree, ný c ép cô ð ặc, sản phẩm ðông l nh IQF, và trái cây týõi. Ðý ợc thành lậ p nãm 1995, các s ản phẩm củ a chúng tôi ðý ợc phân phố i ð ến khắ p nõi trên th ế giớ i, ð ặc biệt tại Châu Âu, Hoa Kỳ , Châu Ð i dýõng, Trung Ðông, Nh ật Bản và Hàn Quốc. Nafoods là một trong số các doanh nghiệ p ði ð ầu tại Châu Á trong lĩnh vực chế biến nông nghiệp tích hợ p. Chúng tôi ð ã kiể m soát ðý ợc toàn diện chuỗi giá trị của mình bao gồm: vùng nguyên liệu (cây giống, canh tác và trồng trọt), thu hoạ ch (trái cây týõi), ch ế biến & sản xuất, xuất khẩu & phân phối nhằm mang các sản phẩm có giá trị gia tãng cao nh t ð ế n tay ngý ời tiêu dùng, xã hội, nhân viên và cổ ðông. Ð ể biết thêm thông tin chi tiết, mời truy cập www.nafoods.com .
Cập nhật thêm tại