Share this page

IFC ºi KRUK acþioneazã pentru soluþionarea creditelor neperformante acordate persoanelor fizice în România

Bucureºti, România, 23 mai 2016 —IFC, membrã a Grupului Bãncii Mondiale, ºi KRUK, lider în recuperarea datoriilor din Europa Centralã ºi de Est, au convenit sã achiziþioneze un portofoliu de credite neperformante de la Bancpost ºi alte subsidiare ale Grupului Eurobank din România, pentru a contribui la accelerarea soluþionãrii CNP-urilor ºi a spori lichiditãþile sectorului bancar din România ºi din regiune.
Numãrul mare de credite neperformante din România ºi din regiune reprezintã o problemã gravã încã din momentul declanºãrii crizei financiare globale din 2008. IFC ºi KRUK s-au angajat sã investeascã într-un portofoliu de credite neperformante negarantate acordate persoanelor fizice de cãtre Bancpost ºi de alte subsidiare ale Grupului Eurobank din România, cu un sold total restant de aproximativ 597 milioane EUR.
„Managementul activ al stocului de credite neperformante constituie prioritatea noastrã strategicã. În acest scop, am explorat ºi ne-am implicat în câteva iniþiative de minimizare a riscurilor ce vizeazã o consolidare ºi mai bunã a bilanþului nostru consolidat, precum ºi a bilanþului consolidat al bãncilor noastre afiliate ºi creºterea profitabilitãþii lor,” a declarat  Stavros Ioannou, Director General Adjunct al Eurobank. „Aceastã tranzacþie reprezintã încã un exemplu al eforturilor Grupului de a-ºi micºora rata de credite neperformante, de a reduce costul serviciilor relevante ºi de a tranzacþiona cu operatori economici puternici în condiþii compatibile cu strategia creatoare de valoare a Grupului.”
Tranzacþia face parte din Programul IFC privitor la Recuperarea Datoriilor ºi Activelor (PRDA), care constituie o reacþie strategicã în faþa numãrului tot mai mare de credite neperformante. La nivel global, PRDA se axeazã pe achiziþia ºi rezolvarea CNP-urilor ºi pe restructurarea întreprinderilor mici ºi mijlocii. Pânã în prezent, IFC a investit 1,4 miliarde USD la nivel global pe cont propriu ºi a mobilizat încã 3,5 miliarde USD de la alþi investitori, ceea ce a permis instituþiilor financiare sã se debaraseze de credite neperformante în valoare de 30 miliarde USD.
„Aceasta este pânã la ora actualã una dintre cele mai mari tranzacþii de credite neperformante acordate persoanelor fizice din România ºi reprezintã un pas important spre rezolvarea nivelului tot mai mare de credite neperformante. Prin aceastã tranzacþie, IFC susþine de asemenea bilanþul consolidat al Eurobank,” a afirmat Manuel Reyes-Retana, ªeful Regional IFC pentru Grupul Instituþiilor Financiare din Europa, Orientul Mijlociu ºi Africa de Nord. „Prin mobilizarea finanþãrii din sectorul privat pentru rezolvarea credite neperformante, sporim lichiditãþile bãncilor locale ºi asigurãm un flux continuu de fonduri pentru companiile ºi persoanele care au nevoie de ele.”
Þelul general al Strategiei de Parteneriat Cu Þara a Grupului Bãncii Mondiale pentru România este sã accelereze convergenþa þãrii cu Uniunea Europeanã, contribuind la reactivarea creºterii economice, la reducerea sãrãciei în ritm mai rapid ºi la susþinerea creºterii veniturilor pentru acei 40% din populaþie cu cele mai mici venituri. Consolidarea sistemului financiar local prin susþinerea bãncilor în reducerea credite neperformante reprezintã o prioritate strategicã.
„Acordul de azi ne va promova organizaþia într-o ligã mai înaltã, a jucãtorilor financiari de frunte ai lumii. Este un moment deosebit pentru întreaga echipã care lucreazã la aceastã tranzacþie – tocmai am devenit un partener valoros pentru cele mai mari instituþii internaþionale, cum este IFC. Actuala tranzacþie înseamnã cã, în mod cumulativ anul acesta, ne vom depãºi suma investiþiilor anuale record din România,” a afirmat Piotr Krupa, Director General al KRUK S.A.
Despre IFC
IFC, membrã a Grupului Bãncii Mondiale, este cea mai mare instituþie de dezvoltare la nivel global axatã pe sectorul privat de pe pieþele emergente. Colaborând cu peste 2000 de firme din lumea întreagã, ne valorificãm capitalul, expertiza ºi influenþa pentru a crea oportunitãþi acolo unde este cea mai mare nevoie de ele. În anul financiar 2015, investiþiile noastre pe termen lung în þãrile în curs de dezvoltare s-au ridicat la aproape 18 miliarde USD, ajutând sectorul privat sã joace un rol esenþial în efortul global de a pune capãt sãrãciei extreme ºi a spori prosperitatea comunã. Pentru informaþii suplimentare, vizitaþi www.ifc.org .
Despre KRUK
KRUK este cea mai mare companie polonezã de recuperare de debite, achiziþionând ºi asigurând servicii pentru portofolii de datorii pe ºapte pieþe: Polonia, România, Republica Cehã, Slovacia, Germania, Italia ºi Spania. De la începutul operaþiunilor, compania a achiziþionat portofolii cu o valoare nominalã totalã de 27,0 miliarde PLN (6,5 miliarde EUR). KRUK S.A. este cotatã la Bursa de Valori din Varºovia. Veniturile consolidate ale Grupului KRUK în 2015 au fost de 611 milioane PLN. Pentru a afla mai multe despre KRUK, vã rugãm sã vizitaþi www.en.kruk.eu
Despre Eurobank
Grupul Eurobank este un grup bancar dinamic ce activeazã în opt þãri, cu active totale de 72,9 miliarde EUR ºi circa 17.000 de angajaþi. Având o reþea totalã alcãtuitã din peste 970 de sucursale în Grecia ºi în strãinãtate, Grupul oferã o gamã cuprinzãtoare de produse ºi servicii financiare clienþilor sãi persoane fizice ºi companii. În Grecia, Eurobank este unul din cei patru piloni ai sistemului bancar. Cu douã reþele de sucursale distincte pentru persoane fizice, Eurobank Network ºi New TT Branch Network, centre specializate pe afaceri, o reþea distinctã de servicii bancare private ºi canale de servicii electronice, filozofia Grupului se axeazã pe servicii de înaltã calitate pentru clientela sa. Grupul are, de asemenea, o poziþie strategicã în domeniul serviciilor bancare pentru persoane fizice ºi companii în Bulgaria, România ºi Serbia, oferã servicii deosebite de Management al Averii în Cipru, Luxemburg ºi Londra ºi este prezent ºi în Ucraina. Pentru a afla mai multe despre grupul Eurobank, vã rugãm sã vizitaþi www.eurobank.gr
Pãstraþi legãtura