Share this page

IFC hỗ trợ doanh nghiệp ở các quốc gia nghèo nhất ứng phó đại dịch COVID-19 với khoản tài trợ 4 tỷ USD