Share this page

ການຮ່ວມມືຄັ້ງໃໝ່ ກັບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອສຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການເງິນສີຂຽວ,ສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍ ກ່ຽວກັບ ດິນຟ້າອາກາດຂອງປະເທດ