Share this page

Монгол Улсын Засгийн газар сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийн анхны өрсөлдөөнт сонгон шалгаруулалт явуулахад ОУСК-аас зөвлөнө